Tài khoản thanh toán

Qúy khách hàng có thể thanh toán bằng 3 hình thức:

1. Thanh Toán COD

2. Thanh Toán Chuyển Khoản: Chuyển khoản vào các tài khoản của huongsonperfume

0071001110305

     Nguyen Thi Bich Huong

Vietcombank chi nhanh HCM

3. Thanh Toán Tiền Mặt